Oszczędzaj w Radiu Pogoda! [REGULAMIN]

24.11.2017 14:27
A A A
Regulamin

REGULAMIN KONKURSU
"Oszczędzaj w Radiu Pogoda"
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu "Oszczędzaj w Radiu Pogoda" (dalej: "Konkurs") jest "GRUPA RADIOWA AGORY" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w dalszej części Regulaminu również "Organizatorem".
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator lub partnerzy Organizatora.
3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon "Radio Pogoda", zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie "Stacją Radiową".
4. Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 27 listopada 2017 r. do dnia 1 grudnia 2017 r., w pięciu edycjach - każdego dnia jedna edycja, podczas audycji Pogodny Poranek w Radu Pogoda w godz. 6.00-10.00 (dalej: "Audycja").
5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.
7. Laureat danej edycji Konkursu nie może brać udziału w innej edycji Konkursu.
8. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.
II. ZASADY KONKURSU
1. W każdej edycji Konkursu, prowadzący Audycję (dalej: "Prowadzący Audycję") będzie zapowiadał Konkurs.
2. Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej telefonuje pod numer telefonu 22 444 40 04. Osoba, która się dodzwoni jako pierwsza bierze udział w Konkursie ("Uczestnik").
3. Uczestnik ma za zadanie podać tytuł piosenki, której fragment zostanie zaprezentowany przez Prowadzącego Audycję. Uczestnik dokonuje wyboru jednaj z 3 opcji:
1) fragment 3 - sekundowy
2) fragment 5 - sekundowy
3) fragment 7 - sekundowy.
4. Jeśli Uczestnik prawidłowo wskaże tytuł piosenki, zostaje laureatem danej edycji Konkursu ("Laureat"). Jeśli Uczestnik nie wskaże prawidłowo tytułu piosenki, nie wygrywa nagrody. Nagroda wówczas przepada.
5. Laureat jest uprawniony do nagrody, o ile poda Organizatorowi (poza anteną) swoje dane osobowe, konieczne dla wydania nagrody, o których mowa w ust. III pkt 2 Regulaminu.
III. NAGRODY
1. Nagrodą w Konkursie dla każdego Laureata jest, w zależności od dokonanego przez tego Laureata wyboru, o którym mowa w ust. II pkt 3 Regulaminu:
1) kubek i parasol Radia Pogoda oraz portfel z kwotą 100 zł. (wybór fragmentu 3 sek.)
2) kubek Radia Pogoda oraz portfel z kwotą 100 zł. (wybór fragmentu 5 sek.)
3) kubek Radia Pogoda (wybór fragmentu 7 sek.).
2. Aby otrzymać nagrodę Laureat jest zobowiązany podać Organizatorowi dane odbiorcy Nagrody: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres pocztowy na jaki ma być przesłana Nagroda, jeśli inny niż adres zamieszkania, oraz numer telefonu na potrzeby kontaktu z firmą kurierską.
4. Nagroda nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na nagrodę rzeczową.
5. Nagroda zostanie wysłana na wskazany adres pocztowy w terminie 14 (czternaście) dni licząc od dnia, w którym Organizator otrzyma informacje wskazane w ust. 2 powyżej.
6. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w przesłaniu Nagrody wynikające z opóźnienia dostarczenia wymaganych informacji.
7. Organizator zastrzega, że Nagroda może być przesłana do Laureata w dwóch odrębnych przesyłkach.
IV. KOMISJA KONKURSOWA
Komisję Konkursową stanowi Prowadzący Audycję.
V. DANE OSOBOWE
1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.
2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
4. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).
VI. PRAWA POKREWNE I OSOBISTE
1. Uczestnik wyraża zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej jego głosu oraz artystycznego wykonania, o ile takie powstanie w ramach jego uczestnictwa w Konkursie podczas Audycji oraz do eksploatacji tego artystycznego wykonania w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.
2. Organizator ma prawo zezwolić osobom trzecim na korzystanie z utrwalenia głosu i z artystycznego wykonania Uczestnika w celach i na zasadach przewidzianych w ustępie powyżej.
3. Korzystanie z utrwalenia głosu i/lub artystycznego wykonania Uczestnika w zakresie określonym w części VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Uczestnika żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.
VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu w danej edycji. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.
2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.
4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Uczestnika o zajętym stanowisku.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo Uczestników Konkursu.
2. Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek Uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.
3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.radiopogoda.pl

SŁUCHAJ RADIA POGODA