REGULAMIN KONKURSU

24.04.2017 09:09
Regulamin Konkursu "Wygraj wycieczkę dla dwóch osób do Holandii"

REGULAMIN KONKURSU"Wygraj wycieczkę dla dwóch osób do Holandii"

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

  1. Organizatorem konkursu "Wygraj wycieczkę dla dwóch osób do Holandii", zwanego dalej 'Konkursem', jest DORADZTWO MEDIOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064691, Regon 631209148, NIP 7781336973 (dalej: RDR) oraz Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, Regon 012268176, NIP 521-28-97-003 (dalej: GRA), zwane w  dalszej części niniejszego regulaminu (dalej: 'Regulamin') 'Organizatorami'.

  2. Konkurs emitowany będzie w profilu FB stacji radiowych 'Radia Pogoda w Poznaniu' 103,4 FM.

  3. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Funclub Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 399, 60-173 Poznań; NIP 781-16-89-453, REGON 634176314, NR KRS 000007210 zwana dalej 'Fundatorem'.

  4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  5. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas stały lub tymczasowy.

  6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

  7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:

 1. pracownicy któregokolwiek z Organizatorów lub Fundatora oraz członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa),

 2. osoby, które w ciągu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia kolejnej edycji Konkursu uzyskały prawo do nagrody w tym lub jakimkolwiek innym konkursie, organizowanym przez któregokolwiek z Organizatorów, a także osoby pozostające z nimi w stopniu pokrewieństwa w linii prostej do pierwszego stopnia albo w linii bocznej do drugiego stopnia.

  1. Czas trwania Konkursu obejmuje dni w okresie od dnia 24.04.2017 do 28.04.2017 r.

  2. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatorów.

II .WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Celem wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach od 24.04.2017 r. od godz. 9.00 do 28.04.2017 r. do godz. 17.00 umieścić komentarz na profilu FB Radia Pogoda (dalej "WPIS") na wraz z odpowiedzią na pytanie/zadanie konkursowe zadane na tym profilu i związane z niniejszym konkursem

 2. Za czas dotarcia WPISU do Organizatorów uważa się moment jego wpływu na serwer Organizatorów.

 3. Uczestnik może umieścić tylko jeden WPIS.

 4. WPISY, które nie spełniają wymogów określonych w punkcie niniejszym nie będą brane pod uwagę w procesie oceny.

 1. NAGRODY

  1. Nagrodą w Konkursie są jest voucher o wartości 398 zł brutto (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych) na wycieczkę dwuosobową do Holandii z biura podróży Funclub Sp. z o.o. Voucher należy zrealizować na usługę w wybranym terminie: 5.05-7.05.2017r, 12.05-14.05.2017r, 19.05-21.05.2017r.

  2. W Konkursie zostanie rozdana jedna Nagroda. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany nagrody na inną, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie takiej Nagrody nie będzie możliwe.IV.NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA

 1. Na profilu FB Radia Pogoda zostanie umieszczona informacja o Konkursie, która także przybliży jego zasady.

 2. Prawo do otrzymania Nagrody w Konkursie uzyska jeden Uczestnik Konkursu, którzy zdaniem Komisji Konkursowej, o której mowa w ust. 3 poniżej, umieścił najciekawszy WPIS.

 3. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powołuje 3 osobową Komisje Konkursową, w składzie:

  1. Renatę Ratajczak

  2. Katarzynę Milecką

  3. Patryk Watras

 4. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają żadnym odwołaniom.

 5. Z zastrzeżeniem pkt III ust. 3 Regulaminu, Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

 6. Uczestnik Konkursu, któremu przysługuje prawo do otrzymania Nagrody, powoływany dalej jako 'Zwycięzca Konkursu', zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody poprzez wysłanie na jego profil prywatnej wiadomości z taką informację i prośbą o przesłanie tą samą drogą swojego numeru telefonu. Po tym fakcie "Zwycięzca Konkursu" zostanie powiadomiony o wygranej po raz drugi, tym razem telefonicznie przez przedstawiciela Organizatorów, na numer telefonu, który przesłała w w/w wiadomości.

 7. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany do odebrania telefonu od Organizatorów.

 8. W przypadku braku kontaktu i interakcji ze Zwycięzcą Konkursu przez 48 godzin od daty poinformowania go o zwycięstwie wg wyżej wymienionych procedur traci on prawo do nagrody, a Komisja Konkursowa ustali kolejnego Zwycięzcę Konkursu. Procedura ta będzie wykonywana aż do wyczerpania możliwości przyznania Nagrody.

 9. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do dokonania z przedstawicielem Organizatorów ustaleń co do miejsca, terminu i sposobu odbioru Nagrody. Odbiór Nagrody zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez przedstawiciela Organizatora i Zwycięzcę Konkursu.

 10. Obowiązkiem organizatora konkursu jest odebranie zestawów od sponsora i przekazanie ich zwycięzcom.

 11. Wskutek odmowy podania przez Zwycięzcę Konkursu danych wyliczonych w ust. 6 odmowy dokonania przez Zwycięzcę Konkursu ustaleń dotyczących odbioru Nagrody, o których mowa w ustępie poprzedzającym, nie dokonania takich ustaleń w terminie do dnia 5.05.2017 r., nie spełniania warunku o którym mowa w punkcie I ust. 7 Regulaminu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody. W przypadku nie odebrania Nagrody w terminie, zwycięzca traci prawo do jej otrzymania.

 12. Nagrody do czasu ich wydania Zwycięzcy Konkursu stanowią własność Fundatora.

V. DANE OSOBOWE

 

 1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i  upoważniają Organizatorów do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanej Nagrody oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatorów.

 2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

 3. Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

 

VI. PRAWA AUTORSKIE

1. Jeżeli WPIS umieszczony przez Uczestnika Konkursu będzie miał cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Listu udziela Organizatorom nieodpłatnej licencji do korzystania ze Listu lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania z utworu w zakresie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

3. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych.

4. Uczestnik Konkursu udziela upoważnia Organizatorowi, do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Listu, w tym do publikowania Listu lub jego części, z podaniem imienia i nazwiska autora, albo anonimowo.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres któregokolwiek z Organizatorów na piśmie w  terminie do 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Adresy Organizatorów zostały wskazane w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

 2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.

 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także adres e-mail z którego został wysłany List, o którym mowa w pkt. II ust. 1 powyżej, wraz z  dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

 4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.

 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

 7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przypadki przesłania Listu w imieniu Uczestnika Konkursu przez osoby nieuprawnione.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

 

 

 SŁUCHAJ RADIA POGODA