Regulamin OGÓLNY

25.07.2017 06:20
Regulamin OGÓLNY konkursów emitowanych na antenie stacji radiowych Grupy Radiowej Agory Sp. z o.o. i Inforadio Sp. z o.o.

Regulamin OGÓLNY konkursów emitowanych na antenie stacji radiowych Grupy Radiowej Agory Sp. z o.o. i Inforadio Sp. z o.o.


Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursów jest:

a) Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, lub

b) Inforadio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000023271, REGON 010680292, NIP 526-10-01-248,

zwane w dalszej części Regulaminu "Organizatorem".

2. Konkursy są emitowane na antenie stacji radiowych, których nadawcą jest Organizator, zwanych dalej "Stacją Radiową" lub łącznie "Stacjami Radiowymi", których wykaz znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. Fundatorem nagród w konkursach jest Organizator lub sponsor, który zobowiązał się do ufundowania nagród.

4. Konkursy organizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani fundatorów, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.

6. Uczestnikami konkursów mogą być pełnoletnie osoby fizyczne. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w konkursie.

7. Czas trwania danego konkursu ogłaszany jest przez prowadzącego konkurs na antenie Stacji Radiowej, zwanego dalej "Prowadzącym".

§ 2

Warunki uczestnictwa w konkursach

1. Konkursy przeprowadzane są według jednej z poniższych formuł:

a) Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać krótką wiadomość tekstową (SMS) na numer podany przez Prowadzącego na antenie Stacji Radiowej, podając w niej prefiks (jeśli jest wymagany), z odpowiedzią na pytanie zadane na antenie Stacji Radiowej przez Prowadzącego;

b) Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać wiadomość elektroniczną (e-mail) na adres elektroniczny podany przez Prowadzącego na antenie Stacji Radiowej, podając odpowiedź na pytanie zadane na antenie Stacji Radiowej przez Prowadzącego;

c) Aby wziąć udział w konkursie należy zadzwonić na numer podany na antenie Stacji Radiowej przez Prowadzącego i po uzyskaniu połączenia podać odpowiedź na pytanie zadane przez Prowadzącego.

2. Formuła danego konkursu określana jest przez Prowadzącego, na antenie Stacji Radiowej. Pytania określa Prowadzący, na antenie Stacji Radowej.
3. W konkursach nie są brane pod uwagę SMS-y wysłane za pośrednictwem sieci Internet.

4. W przypadku korzystania przez Organizatora z numerów o podwyższonej płatności, koszt wysłania SMS-a lub koszt połączenia podawane są na antenie Stacji Radiowej.

5. W SMS-ach ani w wiadomościach e-mail uczestnicy konkursu nie podają żadnych danych osobowych.

§ 3

Nagrody

1. Nagrodami w konkursach mogą być książki, płyty CD, płyty DVD, bilety do kina, teatru, na koncerty itp. O nagrodach przewidzianych w danym konkursie informuje Prowadzący, na antenie Stacji Radiowej.

2. Wartość jednej nagrody nie może przekraczać kwoty 100 zł. (słownie: sto złotych).

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

4. Organizator lub fundator nagród zastrzegają sobie prawo zamiany danej nagrody na inną, w szczególności na nagrodę pieniężną w wysokości wartości danej nagrody, w przypadku, gdy z przyczyn od nich niezależnych, przyznanie takiej nagrody nie będzie możliwe.

§ 4

Warunki przyznawania nagród

1. Prawo do otrzymania nagrody uzyskuje uczestnik konkursu, który, w zależności od formuły konkursu:

a) jako pierwszy przyśle SMS z poprawną odpowiedzią na pytanie zadane na antenie Stacji Radiowej przez Prowadzącego,

b) jako pierwszy przyśle wiadomość e-mail z poprawną odpowiedzią na pytanie zadane na antenie Stacji Radiowej przez Prowadzącego,

c) jako pierwszy poprawnie odpowie na pytanie zadane na antenie Stacji Radiowej przez Prowadzącego po uzyskaniu połączenia telefonicznego z Prowadzącym.

2. W przypadku konkursów, o których mowa w ust. 1 powyżej, liczba uczestników uzyskujących prawo do nagrody w danym konkursie może być większa niż jeden, o czym ogłasza na antenie Stacji Radiowej Prowadzący. Ocena poprawności przysyłanych odpowiedzi dokonywana jest przez Prowadzącego. Ocena Prowadzącego jest ostateczna.

3. Uczestnik konkursu, któremu przysługuje prawo do otrzymania nagrody, zwany dalej "Zwycięzcą", zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody przez Organizatora:

a) telefonicznie - w przypadku konkursu organizowanego zgodnie z § 2 ust. 1 pkt a) lub c) Regulaminu,
b) wiadomością e-mail w przypadku konkursu organizowanego zgodnie z § 2 ust. 1 pkt b) Regulaminu chyba, że Prowadzący na antenie Stacji Radiowej zobowiąże uczestników konkursu do podania numeru telefonu kontaktowego; w takim wypadku powiadomienie nastąpi telefonicznie.

4. W trakcie rozmowy telefonicznej lub w zwrotnej wiadomości e-mail Zwycięzca obowiązany jest podać Organizatorowi swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania.

5. Zwycięzca może odebrać nagrodę osobiście w siedzibie Organizatora, chyba że co innego zostanie ustalone między Zwycięzcą a Organizatorem. Adres siedziby Organizatora został podany w § 1 ust. 1 Regulaminu.

6. Odbiór nagrody zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez Organizatora i Zwycięzcę lub poprzez podpisanie listu przewozowego w przypadku wysłania nagrody przesyłką kurierską.

7. Zwycięzca traci prawo do otrzymania nagrody wskutek odmowy podania danych wyliczonych w ust. 5 powyżej lub nieodebrania nagrody w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o przyznaniu nagrody chyba, że Zwycięzca i Organizator ustalą inny termin; wówczas Zwycięzca traci prawo do otrzymania nagrody w przypadku nieodebrania nagrody w terminie uzgodnionym.

8. W przypadku nagród fundowanych przez fundatora nagród, do chwili przekazania nagrody zwycięzcy konkursu fundator pozostaje jej jedynym i wyłącznym właścicielem. Przekazując nagrodę fundator działa za pośrednictwem Organizatora.

§ 5

Dane osobowe

1. Uczestnicy konkursów, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji danego konkursu, wydania przyznanych nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.

2. Uczestnicy konkursów, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przekazania ich fundatorowi nagród w danym konkursie.

3. Uczestnikom konkursów przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

4. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Zgłaszając się do udziału w konkursie, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.

2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 marca 2010 r. i ma zastosowanie do wszystkich konkursów Organizatora, w których nagrodami są nagrody opisane w § 3 Regulaminu, a nie są objęte odrębnymi regulaminami.
5. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach www.zloteprzeboje.pl, www.roxy.fm, www.tokfm.pl.

SŁUCHAJ RADIA POGODA