Radio Pogoda Prezentuje! [REGULAMIN]

Regulamin
30.11.2018 15:07
A A A
REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu "RADIO POGODA PREZENTUJE” (dalej: "Konkurs") jest "GRUPA RADIOWA AGORY" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126767, REGON 012268176, NIP 521-28-97-003, o kapitale zakładowym 25.019.500 złotych, zwana w dalszej części Regulaminu również "Organizatorem".
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na antenie stacji radiowych posiadających w nazwie wspólny człon "Radio Pogoda", zwanych w dalszej części Regulaminu łącznie "Stacją Radiową".
4. Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 10 grudnia 2018 r. do dnia 21 grudnia 2018 r. Finały Konkursu odbywać się będą raz dziennie podczas audycji „Radio Pogoda, najpiękniejsze melodie” nadawanej od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 zwanej dalej łącznie „Audycjami” lub osobno - „Audycją”. Pierwszy finał Konkursu odbędzie się dnia 10 grudnia 2018 r. W czasie trwania Konkursu odbędą się dwa Finały Specjalne, 10 grudnia 2018 roku oraz 17 grudnia 2018 roku.
5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.
7. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

II. ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie, słuchacz Stacji Radiowej („Zgłaszający”) wysyła za pośrednictwem formatki konkursowej dostępnej na stronie konkursowej www.radiopogoda.pl list wraz z podaniem swojego imienia, numeru telefonu kontaktowego i miasta, w którym słucha Radia Pogoda i odpowiedzią na pytanie dlaczego to właśnie Zgłaszający zasługuje na prezent od Radia Pogoda („Zgłoszenie”).
2. Finalistą Konkursu zostaje Zgłaszający, który prześle kompletne Zgłoszenie zawierające w ocenie Komisji Konkursowej najciekawszą odpowiedź na zadanie konkursowe wskazane w ust. 1 oraz spełnia pozostałe wymagania wskazane w Regulaminie („Finalista"). W każdym finale Konkursu biorą udział wszystkie kompletne Zgłoszenia przesłane do chwili rozpoczęcia obradowania Komisji Konkursowej przed daną Audycją.
3. Podczas Finałów Specjalnych, odbywających się 10 grudnia 2018 roku oraz 17 grudnia 2018 roku Finalista musi odebrać telefon od prowadzącego Audycję w dniu nadawania Audycji oraz odbyć z nim rozmowę i podać adres, pod którym spotka się z prowadzącym Audycję i odbierze nagrodę.
4. Odbycie rozmowy z prowadzącym Audycję przez Finalistę zgodnie z ustępem poprzedzającym nie powoduje przyznania Finaliście tytułu laureata Konkursu i prawa do nagrody.
5. Aby uzyskać tytuł laureata Konkursu Finału Specjalnego i nabyć prawo do nagrody Finalista musi odbyć z prowadzącym Audycję spotkanie, o którym mowa w ust. 3 i osobistą rozmowę, która zostanie zarejestrowana i nadana na antenie Stacji Radiowej („Laureat”) w finale Konkursu.
6. Podczas Finałów odbywających się kolejno od 11 grudnia 2018 roku do 14 grudnia 2018 roku oraz od 18 grudnia 2018 roku do 21 grudnia 2018 roku Finalista musi odebrać telefon od prowadzącego Audycję w dniu nadawania Audycji oraz odbyć z nim rozmowę i podać adres, pod który ma zostać dostarczona nagroda.
7. Odbycie rozmowy z prowadzącym Audycję przez Finalistę zgodnie z ustępem poprzedzającym powoduje przyznania Finaliście tytułu laureata Konkursu i prawa do nagrody.

III. NAGRODY

1. Nagrodą dla każdego Laureata jest zestaw gadżetów Stacji Radiowej, o wartości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) brutto.
2. Nagroda wręczona w Finałach Specjalnych zostanie doręczona Laureatowi na adres podany zgodnie z punktem II ust. 3 podczas spotkania, o którym mowa w punkcie II ust. 5 Regulaminu, Nagroda wręczona w pozostałych Finałach zostanie doręczona Laureatowi na adres podany zgodnie z punktem II ust. 6.
3. Nagroda nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na nagrodę rzeczową.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

1. Komisję Konkursową stanowi prowadzący Audycję z Konkursem.
2. Komisja Konkursowa obraduje przed każdą Audycją, wyłaniając Finalistę Konkursu oraz kolejną osobę, która zostanie Finalistą, jeśli Finalista nie odbiera telefonu, nie wyrazi zgodę na spotkanie, o którym mowa w punkcie II ust. 5 lub nie poda prowadzącemu Audycję adresu osobistego dostarczenia nagrody.

V. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator - Grupa Radiowa Agory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 8/10.
2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@radioagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (w takim przypadku prosimy o dopisek „IOD”).
3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagrody,
b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.
W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
4. Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wydaniem Nagrody.
5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, przy czym w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
7. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w nin. pkt V ust. 3 lit a lub b z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub elektroniczną na adres iodo@radioagora.pl
9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru Nagrody.

VI. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

1. Zgłaszający, wraz z przesłaniem Zgłoszenia potwierdza, że posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia i wyraża zgodę na odczytanie treści Zgłoszenia w całości lub w częściach na antenie Stacji Radiowej oraz nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej odczytanej treści Zgłoszenia, a także eksploatacji Zgłoszenia lub odczytanej treści Zgłoszenia w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.
2. Zgłaszający wyrażają zgodę na nagranie i wyemitowanie na antenie Stacji Radiowej swojej wypowiedzi a także artystycznych wykonań, o ile takie powstaną w ramach uczestnictwa w Konkursie, oraz do eksploatacji tych artystycznych wykonań w formie nadań radiowych i reemisji, publicznego odtwarzania, wprowadzania do pamięci komputera oraz emisji (w tym nadawania, i udostępniania) w Internecie przez Organizatora, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego. Zgłaszający wyraża ponadto zgodę na utrwalenie jego wizerunku w formie fotograficznej i audiowizualnej podczas spotkania, o którym mowa w punkcie II ust. 5 Regulaminu i rozpowszechnianie tych utrwaleń wizerunku na stronie internetowej Stacji Radiowej i na profilu Stacji Radiowej w mediach społecznościowych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
3. Korzystanie z treści Zgłoszenia, wypowiedzi, wizerunku ani z artystycznego wykonania Zgłaszającego w zakresie określonym w części VI Regulaminu nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Zgłaszającego żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.
4. Jeżeli Zgłoszenie nadesłane przez uczestnika Konkursu będzie miało cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Zgłoszenia do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zgłoszenia lub jego fragmentów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,
b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).
5. Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze Zgłoszenia, artystycznego wykonania lub wizerunku w zakresie, o którym mowa w ustępach powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.
6. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 4 powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla emisji/publikacji treści Zgłoszenia w Stacji Radiowej lub Internecie.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.
2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także numer jego telefonu, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.
4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Zgłaszającego o zajętym stanowisku.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych i informatycznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.
3. Organizator ma prawo zdecydować o przerwaniu rozmowy z którymkolwiek uczestnikiem Konkursu z powodu złej jakości połączenia.
4. Prowadzący Audycję wykonuje tylko jedną próbę nawiązania połączenia telefonicznego z Finalistą, o którym mowa w punkcie II ust. 3 Regulaminu (5 sygnałów). Jeżeli Finalista nie odbierze połączenia –traci prawo do nagrody.
5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
7. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na antenie Stacji Radiowej i na stronie internetowej www.radiopogoda.pl.

SŁUCHAJ RADIA POGODA